Απαγορεύεται το ισχυρό λευκαντικό και χλώριο

Απαγορεύεται το ισχυρό λευκαντικό και χλώριο